Uvjeti i odredbe

1. OPĆE ODREDBE

COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL putnička agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu: CMT ili agencija) je putnička agencija koja već više od 20 godina organizira putovanja, izlete i festivale. CMT aranžmani su prvenstveno namijenjeni mladima, studentima i srednjoškolcima, osim ako nije drugačije naznačeno u programu aranžmana. Radi jedinstvenog nastupa tvrtke CMT kao agencije u pojedinim putničkim aranžmanima s putnicima, CMT je 1.9.2019. godine usvojio Opće uvjete putovanja CMT koji reguliraju ugovore o putovanjima s putnicima. Spomenuti Opći uvjeti poslovanja CMT sastavni su dio ugovora koji CMT i putnik sklapaju prilikom prijave za određeni aranžman. Putnik se može upoznati s odredbama općih uvjeta u poslovnici CMT-a, na ugovoru ili putem interneta na službenoj web stranici CMT-a www.collegium.eu i na bilo kojoj drugoj web stranici na kojoj CMT kao ponuđač vlastitih ili tuđih turističkih aranžmana pruža svoje usluge, te su Opći uvjeti CMT posebno označeni i općenito dostupni. U pojedinačnim ugovorima o putovanju nije moguće odrediti sadržaj ugovora suprotno usvojenim općim uvjetima, osim uz posebno pisanu suglasnost CMT-a. Ovi opći uvjeti vrijede za sve buduće ugovore o putovanjima s putnicima.

2.  SKLAPANJE UGOVORA O PUTOVANJU

Putnik se može prijaviti na turistički aranžman u poslovnicama CMT, kod bilo koje ovlaštene agencije ili kod osobe koja posreduje usluge za CMT, ili putem interneta na službenoj web stranici CMT ili na bilo kojoj drugoj web stranici gdje CMT kao pružatelj vlastitih ili tuđih turističkih aranžmana posreduje svoje usluge. Potpuna prijava na aranžman smatra se pisanom ili usmenom potvrdom prijave, a ako je prijava obavljena putem internetskog obrasca, potvrdom prijave na elektroničku adresu i uplatom 30% ukupne vrijednosti aranžmana (dalje u tekstu: avans) najkasnije u roku od 24 sata nakon prijave. Potpuna prijava obuhvaća pružanje potrebnih podataka i pravovremenu uplatu avansa.

Prilikom potpune prijave, CMT i putnik sklapaju ugovor o putovanju, koji se u slučaju prijave telefonom ili putem interneta dostavlja putniku putem e-pošte, a prilikom osobne prijave fizički preda. Ako putnik želi da mu dokumentacija bude ispisana i poslana poštom, CMT naplaćuje troškove tiskanja i slanja u paušalnom iznosu od 5,00 eura. Ugovor o putovanju sadrži podatke o putnikovom aranžmanu ili se poziva na program ili ponudu aranžmana u kojem su ti podaci navedeni. Ako avans nije plaćen u roku od 24 sata nakon primitka prijave, smatra se da se putnik nije prijavio na aranžman. Sklopljeni ugovor o putovanju jamči putniku sudjelovanje ili mjesto na određenom turističkom aranžmanu ili putovanju, uz ispunjenje uvjeta da putnik u određenom roku plati preostali iznos aranžmana i da putovanje stvarno bude održano.

Dan plaćanja se smatra danom kada putnik izvrši plaćanje u poslovnici CMT-a ili kod ovlaštene agencije ili kada CMT zaprimi plaćanje na svoj transakcijski račun. Preostali iznos vrijednosti aranžmana putnik je dužan platiti najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako je drugačije naznačeno u programu ili ugovoru. Putnik može platiti gotovinom ili drugim predviđenim načinom plaćanja. Sukladno uvjetima poslovanja financijskih institucija u slučaju gotovinskog ili bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, BA…), u slučaju povrata plaćanja CMT u nijednom slučaju ne isplaćuje gotovinu, već putnik može zatražiti dobropis koji agencija izvršava putem banke na putnikov transakcijski račun, ako za to ima pravo. Kad ovlaštena turistička agencija rezervira aranžman za putnika, sva odredba ove točke općih uvjeta vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju. U slučaju da putnik koristi plaćanje preko PayPal-a prilikom prijave putem web stranica, na ukupni iznos plaćanja dodaje se 3,5% iznosa plaćanja kao naknada za troškove plaćanja (tzv. payment fee). Prilikom prijave, putnik plaća trošak prijave (upisnine, tzv. booking fee) u iznosu od 10 eura po osobi ili 5% ukupnog iznosa na prijavnici. U slučaju da putnik ne podmiri preostali iznos vrijednosti aranžmana do dogovorenog roka, smatra se da putnik nije ispunio obveze iz ugovora o putovanju i CMT ga može odjaviti s putovanja na dan dospijeća preostalog iznosa vrijednosti aranžmana, a odjava se smatra putnikovom otkazom putovanja.

Putnik je odgovoran za sve troškove i posljedice koje nastanu zbog netočnih podataka, ako putnik prilikom prijave ne pruži ispravne podatke. Od ugovora putnik može odustati samo sukladno odredbama o putnikovom otkazu putovanja. U slučaju da putnik ne plati preostali dio ugovorne obveze u predviđenom roku, CMT zadržava pravo odbiti sudjelovanje putnika na putovanju.

U slučaju prijave na turistički aranžman, primjenjuju se ovi opći uvjeti, kao i posebni uvjeti poslovanja i ponuda navedena u aranžmanu. Smatra se da je putnik prihvatio odredbe ovih općih uvjeta trenutkom kada je podnio prijavu za pojedini uslugu.

Prilikom odlaska, putnik je dužan predati ugovor o putovanju i potvrdu o cjelokupnom plaćanju aranžmana voditelju putovanja ili predstavniku CMT-a, inače voditelj putovanja ili predstavnik CMT-a nisu obvezni prihvatiti putnika na putovanje ili turistički aranžman.

3. CIJENE ANGAŽMANA

Cijene aranžmana određene su u programima i vrijede od dana objave programa. Cijene za sve aranžmane su izražene u eurima. CMT zadržava pravo promjene cijena sukladno Obligacijskom zakoniku (dalje: OZ) i Zakonu o zaštiti potrošača (dalje: ZVPot), zbog promjena tečaja, tarifa i cijena prijevoza, promjena cijena goriva ili drugih izvora energije, poreza, turističkih pristojbi, zračnih i lučkih taksi itd. Povećanje cijene izračunava se istim postotkom kao i povećanje navedenih elemenata izračuna cijene. O eventualnim promjenama cijena, CMT obavještava putnika najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zajedno s izračunom povećanja cijene.

Ako povećanje dogovorene cijene prelazi 8%, putnik može najkasnije 2 dana nakon primitka obavijesti o promjeni cijene pristati na predloženu promjenu ili bez troškova odustati od ugovora. U slučaju odustajanja od ugovora, putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova, kao i troškove plaćanja koji su povezani s uplatom aranžmana.

CMT može u programu predvidjeti da putnik plaća usluge koje će biti pružene u inozemstvu, izravno stranoj osobi na samom mjestu i kako program predviđa. U tom slučaju, CMT djeluje samo kao informator, a putnik sve eventualne reklamacijske zahtjeve podnosi na samom mjestu i kod organizatora usluga (u inozemstvu). CMT može u programu odrediti cijenu aranžmana, pri čemu izričito navodi da se cijena može smanjiti ili povećati ako se prijavi određeni broj putnika ili ako se ispune drugi precizno definirani uvjeti. Takva odredba u svakom slučaju ne jamči da će uvjeti za smanjenje ili povećanje cijene aranžmana biti ispunjeni. Putnik ne može odustati od ugovora zbog toga što uvjeti za eventualno smanjenje cijene nisu ispunjeni.

Putnik je uz osnovnu cijenu aranžmana dužan platiti i sve obvezne doplate (vize, aerodromske pristojbe itd.) koje se, ako već nisu uključene u osnovnu cijenu aranžmana, zbroje s osnovnom cijenom turističkog aranžmana i eventualnim neobveznim doplatama kako bi predstavljale konačnu obvezu putnika na temelju ugovora o putovanju. Putnik prilikom prijave može navesti posebne usluge (poput posebnih prehrambenih zahtjeva, promjene penziona itd.) koje, ako su moguće u pojedinom aranžmanu, dodatno plaća uz osnovnu cijenu aranžmana. Posebne usluge putnik plaća prilikom prijave, ali ih može nadoplatiti (u odgovarajućoj valuti) vođi putovanja ili predstavniku CMT-a na odredištu gdje se usluge pružaju, ako je tako navedeno u programu ili ponudi.

4. KATEGORIZACIJA USLUGA I BEZ NAZIVA NAMJEŠTAJA

Kategorizacije smještajnih objekata (broj zvjezdica ili kategorizacija objekata) navedene u programima CMT za pojedine aranžmane predstavljaju oznake u skladu sa službenom nacionalnom kategorizacijom u pojedinim zemljama, važećom u vrijeme izdavanja programa. Agencija pri tome upozorava na razlike u kriterijima kategorizacije na nekim turističkim odredištima, budući da u Republici Sloveniji i većini zapadnoeuropskih zemalja vrijede stroži standardi.

“Aranžmani bez naziva” su oni u kojima u programu nije naveden naziv ili ime smještajnog objekta (apartmana, hotela), pri čemu si CMT pridržava pravo da putnika obavijesti o imenu smještajnog objekta tek po dolasku na odredište. Kod tih aranžmana organizator jamči za podatke koji su navedeni u ugovoru, a uključuju najmanje sljedeće informacije:

 • kategoriju objekta (prema službenoj nacionalnoj kategorizaciji),
 • vrstu sobe,
 • uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, “sve uključeno”…)
 • mjesto odnosno lokaciju smještaja.

Ako u programu nije drugačije određeno, cijene pojedinih turističkih aranžmana vrijede po osobi za smještaj u višekrevetnim sobama (koje mogu imati i dodatne ležajeve). Na svim programima obvezno je plaćanje povratnog depozita kao jamstva za neovisnost oštećenja objekta (od 20,00 eura nadalje, u skladu sa zahtjevima smještajnog objekta).

5. PROMJENE PRIJAVE PUTNIKA I OTKAZ OD PUTOVANJA

Putnik može u bilo kojem trenutku prije početka putovanja odustati od ugovora o putovanju, pri čemu CMT može od putnika zatražiti plaćanje odgovarajuće i opravdane naknade za odustajanje. Putnik ima pravo otkazati putovanje na mjestu prijave, gdje se prijavio i sklopio ugovor o putovanju.

Svaka promjena ili zamjena programa nakon sklapanja ugovora o putovanju, koja nije potvrđena od strane agencije, smatra se otkazivanjem ugovora o putovanju, čak i ako se putnik kasnije ponovno prijavi. Ako je promjena manja i ne dovodi do bitnih stavki aranžmana koje bi rezultirale dodatnim troškovima ili nemogućnošću izvođenja putovanja, CMT može odobriti promjenu, ali će naplatiti administrativnu naknadu za promjenu:

 • do 30 dana prije polaska: 15,00 eura,
 • 29-10 dana prije polaska: 30,00 eura,
 • manje od 9 dana prije polaska: promjene nisu moguće i svaka promjena smatra se otkazivanjem ugovora, a ako se strane slože o bilo kakvoj promjeni, naplatit će se administrativna naknada za promjenu u iznosu od 30,00 eura.

Ako su uvjeti za povrat troškova zbog otkazivanja ugovora o putovanju drugačije određeni u programu, vrijede uvjeti određeni u programu.

Prilikom otkazivanja ugovora o putovanju, putnik mora potpisati obrazac za otkazivanje prema propisanom obrascu koji mu ponudi prodajni savjetnik i koji je prilog ovim općim uvjetima. Ako putnik odbije potpisati taj dokument, smatra se da ugovor o putovanju nije otkazan.

Tijekom putovanja, putnik može prekinuti putovanje prema svojoj želji i s pisanom izjavom o prekidu. Ako putnik prekine putovanje tijekom putovanja, nemaju pravo na povrat troškova ili povrat novca, ni djelomično ni u cijelosti.

Ako putnik tijekom putovanja iz vlastite želje promijeni program ili ne putuje prema programu koji je sastavni dio ugovora s CMT-om, smatra se da je putnik odustao od ugovora tijekom putovanja. Čak i u tom slučaju, nema pravo na povrat troškova ili povrat novca, ni djelomično ni u cijelosti. U tom slučaju, putnik je odgovoran za troškove i štetu nastalu promjenom programa.

U slučaju promjene programa prema vlastitoj želji ili zbog više sile, bez razloga na strani CMT-a zbog nepravilno izvršene usluge, putnik nema pravo tražiti bilo kakvu odštetu ili sniženje cijene.

Putnik ima pravo otkazati putovanje u poslovnici u kojoj se prijavio ili putem e-pošte. Otkazivanje mora biti samo pisano. U tom slučaju, CMT ima pravo na povrat troškova zbog otkazivanja putovanja, čija visina ovisi o vremenu prije dana početka pružanja usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju. Ako program ili prijava za određeni aranžman ne određuju drugačije, vrijede sljedeći troškovi otkazivanja, koji u svakom slučaju nisu manji od 20,00 eura po osobi za individualne i natječajne aranžmane i 59,00 eura po osobi za programe namijenjene grupama:

Za individualne i natječajne aranžmane :

 • do 60 dana prije polaska: administrativni troškovi u iznosu od 20,00 eura (po osobi),
 • od 59 do 45 dana prije polaska: 30% cijene aranžmana,
 • od 44 do 30 dana prije polaska: 50% cijene aranžmana,
 • od 29 do 15 dana prije polaska: 70% cijene aranžmana,
 • od 14 do 8 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana,
 • od 7 do 1 dan prije polaska: 100% cijene aranžmana,
 • na dan polaska i nakon polaska: 100% cijene aranžmana.

U slučaju da putnik ne izvrši dogovorene usluge u vremenu navedenom u programu, obavijesti o odlasku ili putnom ugovoru, smatra se da je odustao od putnog ugovora i odriče se prava na povrat uplaćenog iznosa ili pripadajuće razlike, kako je opisano gore. Ovo ne vrijedi u slučaju da je putnik pravovremeno obavijestio agenciju o “kasnom prijavljivanju” ili promjeni rezervacije za što je dobio pisanu potvrdu agencije o promjeni. Odustajanjem od putnog ugovora smatra se da putnik nije izvršio prijavu u smještajni objekt na dan dolaska prema ugovoru do 19 sati, osim ako je drugačije navedeno u programu, obavijesti o odlasku, putnom ugovoru ili na sličan način. Odustajanjem od ugovora smatra se i ako se putnik ne pojavi na polasku prijevoznog sredstva (autobus, vlak, avion, brod) u vremenu navedenom u programu, obavijesti o odlasku, putnom ugovoru ili na drugi sličan način, ili ako ne preuzme naručene druge usluge u vremenu navedenom u programu, obavijesti o odlasku ili putnom ugovoru.

Putnik je dužan navesti sve potrebne podatke za povrat razlike u pisanom otkazu. U slučaju da putnik ne dostavi podatke u roku od 21 dana od poslanog otkaza, smatra se da se putnik odriče prava na povrat razlike. Troškovi otkaza uvijek uključuju barem administrativne troškove.

U slučaju da putnik unaprijed sazna da se neće moći sudjelovati u putovanju, ima pravo do 10 dana prije polaska pronaći osobu koja će umjesto njega stupiti u putni ugovor, pod uvjetom da organizator putovanja pristaje na tu promjenu. Organizator putovanja može odbiti zamjenu putnika u slučaju da procijeni da su logistički troškovi previsoki. Zamjena imena moguća je samo osobno od strane nositelja rezervacije na prodajnom mjestu CMT uz dostavu pisanog zahtjeva i osobnih dokumenata obje osobe. U tom slučaju CMT će putnika teretiti samo za troškove promjene. Putnik može nakon sklapanja ugovora promijeniti ime ili broj putnika, smještaj, ali samo pod uvjetom da je takva promjena moguća bez otkazivanja aranžmana. Za svaku promjenu CMT naplaćuje putniku administrativne troškove promjene. U slučajevima kada su troškovi promjene viši, posebno kada aranžman uključuje i zrakoplovni prijevoz ili organizaciju određenih aktivnosti na odredištu, i kada nastanu troškovi zbog otkazivanja i promjene od strane izvođača, CMT, osim administrativnih troškova promjene, također zahtijeva nadoknadu stvarnih troškova koji su nastali zbog promjene.

U slučaju da putnik na vlastitu želju tijekom putovanja pismeno (izjava o prekidu) odustane od daljnjeg putovanja, nije ovlašten za povrat troškova uplaćenog aranžmana po povratku. Nedostatak snijega nije razlog koji bi se smatrao višom silom, stoga CMT, u slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika, postupa prema odredbama o promjeni ili otkazivanju putovanja putnika. U slučaju kada je organizator aranžmana druga turistička agencija čiji je ovlašteni zastupnik CMT, primjenjuju se i njeni opći uvjeti poslovanja, s kojima je putnik upoznat prilikom sklapanja ugovora.

Bez obzira na prethodno navedene odredbe, putnik ima pravo, u slučaju sklapanja ugovora o paketnom putovanju izvan poslovnih prostora, odustati od ugovora u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga. U tom slučaju, agencija može naplatiti putniku administrativne troškove u iznosu od 15,00 eura.

6. OSIGURANJE RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Putnik može prilikom prijave sklopiti i osiguranje rizika otkaza putovanja kod ugovorne osiguravajuće tvrtke za slučaj da se putnik možda neće moći prisustvovati zbog određenih nepredviđenih okolnosti putovanja. U tom slučaju, osiguravajuća tvrtka će mu vratiti dio uplaćenog iznosa. Evo nekoliko primjera:

a) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja osiguranika koje mu onemogućuje putovanje;

b) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja djece, roditelja, brata ili sestre, supružnika ili izvanbračnog partnera, djedova i baka osiguranika koji mu onemogućuju putovanje, pod uvjetom da je osiguranik dužan pružiti skrb navedenim osobama u slučaju nesreće ili takvog pogoršanja zdravstvenog stanja, što mora biti vidljivo iz liječničkog uvjerenja;

c) poziv sudskih ili upravnih tijela na kojem je prisustvo osiguranika obvezno;

d) prirodne katastrofe ili više sile koje osiguraniku onemogućuju putovanje;

e) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja suputnika (do 6 osoba) koji nisu u srodstvu (npr. dečko i cura koji nisu u zajedničkom kućanstvu ili prijatelji/ice itd.), ili su u širem srodstvu s osiguranikom, pod uvjetom da su navedeni zajedno s osiguranikom na prijavnici i u samom ugovoru o putovanju;

f) polaganje popravnog ispita za srednju školu čiji je rok za polaganje u vrijeme izvođenja maturalnog izleta ili u roku od 21 kalendarskog dana nakon završetka maturalnog izleta. Pokriće vrijedi samo za maturalne izlete koji se provode u srpnju, kolovozu ili rujnu svake godine.

Za osiguranje vrijede uvjeti poslovanja partnerskog osiguravajućeg društva Generali d.d. (veza na uvjete: 01-OTP-01/20), s kojima putnik izričito pristaje prilikom sklapanja osiguranja. Uvjeti su objavljeni na web stranici CMT:  Rješavanje štete i vrijeme rješavanja štete u ovom slučaju su u nadležnosti osiguravajućeg društva s kojim je sklopljeno osiguranje rizika otkaza.

Važno: Uvjet za povrat uplaćenog iznosa je pisanom obavijesti o otkazivanju putovanja zajedno s potrebnom dokumentacijom, koja mora biti podnesena najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka razloga za otkazivanje putovanja.

Ukoliko je u ponudi i klijent se odluči za Osiguranje rizika otkaza s COVID-19 pokrićem, važi sljedeće:

KLAUZULA ZA OSIGURANJE COVID POKRIĆA 03-OTC-01/21

Ova klauzula se primjenjuje zajedno s važećim Općim uvjetima za osiguranje troška otkaza putovanja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti). Posebne odredbe iz općih uvjeta primjenjuju se samo ako nisu sadržane u ovoj klauzuli i ako s njima nisu u suprotnosti.

Bez obzira na isključenje pokrića u slučaju otkaza putovanja povezanog s pandemijom ili epidemijom prema općim uvjetima, osiguranje pokriva troškove otkaza putovanja zbog bolesti COVID-19 (ne vrijedi za ŠIRE POKRIĆE).

Maksimalna obveza osiguravajućeg društva definirana je u općim uvjetima i u klauzuli za osiguranje troška otkaza putovanja koja vrijedi za pojedinog organizatora putovanja, ali najviše 3.000 EUR po osobi po putovanju.

Prilikom nastanka takvog slučaja, osiguranik je dužan priložiti uz zahtjev dokaz o pozitivnom PCR testu.

Osiguranje ne pokriva troškove otkaza putovanja:

 • ako je osiguranik upućen na samoizolaciju/karantenu jer je bio u kontaktu s zaraženom osobom, ali sam nije zaražen,
 • ako osiguranik ne putuje zbog zabrinutosti zbog povećanja broja infekcija na odredištu putovanja,
 • ako organizator putovanja ili turistička agencija nije u mogućnosti pružiti svoje usluge (npr. zbog upozorenja ili preporuka Nacionalnog instituta za javno zdravstvo ili Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije da se ne putuje u inozemstvo zbog nužnih zaštitnih mjera ili širenja bolesti),
 • ako osiguranik ne putuje jer je kategoriziran kao osoba s rizikom s medicinskog gledišta.

7. OTKAZ PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA

CMT zadržava pravo da otkaže putovanje zbog neizbježnih i/ili izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje ugovora o putovanju, ili u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih osoba za izvođenje putovanja:

 • 20 dana prije polaska za putovanja duža od 6 dana,
 • 7 dana prije polaska za putovanja koja traju 2-6 dana,
 • 48 sati prije polaska za putovanja kraća od 2 dana.

Ako program ne određuje drugačije, minimalan broj putnika potreban za određeno prijevozno sredstvo je:

 • za putovanja autobusom: najmanje 40 putnika,
 • za putovanja redovnim zračnim linijama: najmanje 20 putnika,
 • za putovanja posebnim zrakoplovima, vlakovima ili brodovima: najmanje 80% popunjenosti.

U tim slučajevima, CMT ne preuzima nikakve obveze za nadoknadu štete prijavljenim putnicima, ali im vraća cijeli uplaćeni iznos. CMT zadržava pravo potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora ako prije ili tijekom izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle očekivati, ukloniti ili izbjeći, i koje predstavljaju osnovan razlog za CMT da ne bi sklopio ugovor da su postojale prilikom sklapanja ugovora. CMT zadržava pravo promjene dana ili vremena polaska na put zbog promjene rasporeda korištenih prijevoznih sredstava ili nastupanja više sile, kao i pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nestabilna situacija u državi u kojoj je organiziran program, prirodna katastrofa ili drugi nepredviđeni uzroci na koje CMT ne može utjecati), bez posebne odštete i prema važećim propisima u putničkom prometu. Naručitelj putovanja se slaže da se iz razloga zaštite javnog zdravlja ili poštivanja mjera za suzbijanje epidemije program, smještaj, prijevozno sredstvo putovanja ili termin mogu promijeniti. CMT ne snosi odgovornost za kašnjenja aviona, brodova ili vlakova, kao ni za promjene programa koje bi proizašle kao posljedica takvih kašnjenja. U slučajevima kada CMT izričito pisanim putem jamči polazak ili osigurava polazak, putovanje se ne može otkazati.

Budući da CMT ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa više sile tijekom trajanja programa, u tim slučajevima može pružiti putnicima usluge u izmijenjenom obliku sukladno postojećim mogućnostima. CMT zadržava pravo potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora tijekom putovanja ako putnik ugrožava dobrobit i zdravlje ostalih putnika i svojim ponašanjem onemogućuje izvođenje programa izvođaču od strane agencije. U tim slučajevima putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

8. INFORMACIJE

Ponuđena kombinacija putničkih usluga je turistički paket u smislu zakona koji uređuje zaštitu potrošača. Putnik ima pravo na sva prava EU koja se odnose na turističke pakete. CMT d.o.o. preuzima potpunu odgovornost za pravilno izvršenje turističkog paketa u cijelosti. Agencija, sukladno zakonu koji uređuje zaštitu potrošača, osigurava jamstvo da će se u slučaju njenih likvidnih problema putniku vratiti sva plaćanja i osigurati njegov povratak kada turistički paket uključuje prijevoz.

Ključna prava putnika temeljem zakona koji uređuje zaštitu potrošača su:

 • Putnici dobivaju sve bitne informacije o turističkom paketu prije sklapanja ugovora o paketnom putovanju.
 • Za pravilno izvršenje svih putničkih usluga uključenih u ugovor, uvijek je odgovorno barem jedno poduzeće.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontakt točki preko koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti turistički paket na drugu osobu uz obavijest u razumnom roku i uz plaćanje eventualnih dodatnih troškova.
 • Cijena turističkog paketa može se povećati samo ako nastanu posebni troškovi (kao što su cijene goriva) i ako je to izričito određeno u ugovoru, ali u svakom slučaju ne kasnije od 20 dana prije početka turističkog paketa. Ako cijena poraste više od 8% cijene turističkog paketa, putnik može odustati od ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja pripadajućih troškova.
 • Putnici mogu odustati od ugovora bez plaćanja bilo kakve naknade za odustajanje i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se značajno promijeni bilo koji od bitnih elemenata turističkog paketa osim cijene. Ako tvrtka odgovorna za turistički paket otkaže taj turistički paket prije njegovog početka, putnici imaju pravo na povrat plaćanja, kada je to primjereno, kao i na naknadu štete.
 • Putnici mogu, u slučaju izvanrednih okolnosti, raskinuti ugovor prije početka turističkog paketa bez plaćanja ikakvih naknada za raskid, na primjer, ako na odredištu nastanu ozbiljni sigurnosni problemi koji bi vjerojatno utjecali na turistički paket.
 • Osim toga, putnici mogu raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka turističkog paketa uz plaćanje odgovarajuće i opravdane naknade za raskid.
 • Ako bitni elementi turističkog paketa nakon početka ne mogu biti pruženi prema dogovoru, putniku treba bez dodatnih troškova ponuditi odgovarajuće zamjenske aranžmane. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakvih naknada za raskid kada usluge nisu izvršene prema ugovoru i to značajno utječe na izvedbu turističkog paketa, a organizator putovanja ne riješi problem.
 • Putnici također imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako putne usluge nisu izvršene ili su neadekvatno izvršene.
 • Ako je putnik u nevolji, organizator putovanja mora pružiti pomoć.
 • Ako organizator putovanja ili prodavatelj putovanja, kada pruža jamstvo u slučaju likvidacijskih problema, ima likvidacijske probleme, plaćanja će biti vraćena. Ako organizator putovanja ili prodavatelj putovanja, kada pruža jamstvo u slučaju likvidacijskih problema, ima likvidacijske probleme nakon početka turističkog paketa, a prijevoz je uključen u turistički paket, putnicima će biti osiguran povratak. CMT d.o.o. je osigurao jamstvo u slučaju likvidacijskih problema kod Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Ako se pružanje usluga odbije zbog likvidacijskih problema kod CMT d.o.o., potrošači se mogu obratiti tom subjektu ili, po potrebi, nadležnom tijelu:

Kontakt adresa: Zavarovalnica Triglav, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Odjel za odnose s klijentima, Asistencijski – uslužni centar.

Telefonski broj: 080 2864, za pozive iz inozemstva: +386 2 222 2864

Više informacija: Zakon o zaštiti potrošača (ZVPot)

9. OBAVIJESTI PRIJE POLASKA

Putnici će primiti obavijest prije putovanja putem e-pošte (ako su naveli svoju e-adresu prilikom prijave), inače obavijest mogu preuzeti u poslovnici agencije ili kontaktirati agenciju putem e-pošte na adresu info@collegium.eu ili telefonom na broj 912-827-228. CMT ne šalje obavijesti putnicima putem redovne pošte prije putovanja, osim ako u pojedinom programu nije drugačije naznačeno.

CMT će poslati obavijest o odlasku putnicima najkasnije pet (5) do sedam (7) dana prije početka putovanja, osim ako u pojedinom programu nije drugačije naznačeno. Obavijesti prije putovanja za jednodnevne izlete i sve aranžmane u Sloveniji s vlastitim prijevozom šalju se najkasnije dva (2) dana prije početka putovanja. U slučaju da putnik ne primi obavijest na svoju e-adresu tri (3) dana prije polaska, molimo ga da posjeti poslovnicu agencije ili kontaktira agenciju putem gore navedene e-adrese i/ili telefonom. Putnik snosi odgovornost za štetu koja bi nastala ako je dao nepotpunu ili netočnu adresu (poštansku i/ili elektroničku) radi ispunjenja ugovora.

10. PUTNE ISPRAVE I OSTALE OBVEZE PUTNIKA

Prije sklapanja ugovora o turističkom paketu, CMT d.o.o. pruža kupcu informacije o putnim dokumentima i eventualnim zahtjevima za vize, uključujući okvirno razdoblje za dobivanje viza koje vrijede za državljane Republike Slovenije, kao i zdravstvene formalnosti potrebne za putovanje i boravak na odredištu putovanja.

U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u zemlju posebnim dokumentima (vizama), putnik je dužan, prije putovanja ili do roka određenog u programu, samostalno pribaviti te dokumente. Također, putnici koji nisu državljani EU-a moraju urediti sve potrebne putne dokumente koje zahtijevaju države u koje putuju. Maloljetni putnici dužni su urediti svu potrebnu dokumentaciju za prijelaz maloljetnih osoba preko državnih granica. Ako putnik ne ispuni navedene obveze ili se zbog nereguliranih dokumenata ne može pridružiti putovanju ili ga mora prekinuti iz istih razloga, CMT postupa prema odredbama o promjeni prijave putnika i otkazu putovanja (vidjeti točku V. ovih općih uvjeta). U slučaju da CMT posreduje u uređivanju vize za putnika, agencija ne jamči uspješnost dobivanja vize. Posredovanje u uređivanju vize nije uključeno u cijenu, a agencija u svakom slučaju ne vraća troškove posredovanja.

Ako putnik izgubi dokumente ili mu budu ukradeni, a ti dokumenti su neophodni za daljnje putovanje ili povratak u domovinu, putnik je dužan o vlastitom trošku nabaviti nove. Putnik se može obratiti voditelju putovanja ili predstavniku putničke agencije CMT za savjete i pomoć u vezi s tim formalnostima. U slučaju da putnik mora prekinuti putovanje zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na proporcionalnu nadoknadu uplaćenog putovanja. Putnik je dužan osigurati da on osobno, kao i njegovi dokumenti i prtljaga, udovoljavaju uvjetima propisanim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove države, kao i onima kroz koje putuje ili kroz koje prolazi.

Zbog zahtjeva u međunarodnom putničkom prometu (zrakoplovnom, pomorskom, autobusnom…), putnik je dužan prilikom prijave dostaviti sve potrebne podatke o svim sudionicima putovanja koje prijavljuje. Podaci se moraju u potpunosti točno podudarati s podacima u službenim dokumentima koje sudionici putovanja moraju nositi sa sobom u skladu s propisima o prelasku državne granice i relevantnim stranim propisima. U slučaju da netočni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, odgovornost za sve nastale troškove snosi isključivo putnik. Putnik je dužan, prije putovanja ili do roka određenog u programu, pribaviti vize za zemlje u koje putuje i obaviti cijepljenja koja su za te zemlje obavezna.

Putnik je dužan poštivati kućni red u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluga. Ako putnik ne ispunjava svoje obveze, odgovara organizatoru za nastalu štetu, a organizator odbija svaku odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja, putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava život ili zdravlje svojih suputnika niti sam tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovom odredbi, predstavnik organizatora ima pravo isključiti ga s daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova, osim plaćanja koje se vrši na samom mjestu.

Putnik je dužan poštovati carinske i devizne propise Republike Slovenije, kao i zemalja u koje putuje. Ako putnik zbog nepoštivanja tih propisa ne bi mogao nastaviti putovanje, sam snosi sve posljedice i troškove koji proizlaze iz toga.

11. MEDICINSKI PROPISI I ZDRAVSTVENO STANJE PUTNIKA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik je dužan ispunjavati uvjete (cijepljenje, preboljenje i/ili testiranje) za putovanje u određene države i osigurati odgovarajuću dokumentaciju. Ispunjavanje tih uvjeta obvezno je čak i ako su takvi propisi doneseni nakon zaključenja ugovora o putovanju. Odbijanje ispunjavanja tih uvjeta nije opravdan razlog za prekid ugovora, osim ako ne postoje medicinski razlozi koji bi bili štetni za zdravlje putnika. U tom slučaju, putnik je dužan predočiti liječničko uvjerenje. Ako su u programu putovanja navedene ili zahtijevane određene vrste cijepljenja, svaki putnik mora sam osigurati međunarodnu putovnicu – žutu knjižicu, s upisanim obavljenim cijepljenjima. CMT (organizator putovanja) ne odgovara za moguće komplikacije ili prekid putovanja putnika koji proizlaze iz nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju se ulazi, kao ni za troškove povezane s tim.

Ako država u koju putnik putuje zahtijeva COVID potvrdu za ulazak ili boravak, putnik je dužan predati je vodiču ili drugoj ovlaštenoj osobi od strane CMT prije polaska. Ako putnik ne ispunjava uvjete za ulazak u državu ili prijelaz granice, CMT zadržava pravo da putnika ne prihvati na putovanje. U tom slučaju, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

CMT ne preuzima nikakvu odgovornost za pogoršanje postojećih zdravstvenih stanja putnika, posebno onih o kojima putnik agenciju nije obavijestio prije putovanja. Ako putnik redovito uzima lijekove, dužan je sam osigurati dovoljnu količinu za cijelo putovanje. U slučaju zdravstvenih problema, putnik se može posavjetovati s vodičem ili timom prve pomoći, ako su prisutni na odredištu, koji će putnika uputiti lokalnom liječniku. Ako CMT, nakon konzultacija s lokalnim liječnikom, smatra da putnik nije sposoban nastaviti putovanje, može mu prema vlastitoj odluci savjetovati prekid putovanja i povratak kući na trošak putnika, bez povrata troškova prekinutog putovanja. Ako putnik ne želi prekinuti putovanje, CMT ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće zdravstvene komplikacije.

CMT nije odgovoran za putnika. Putnici koji sudjeluju u putovanju ili aktivnostima svjesni su rizika koje svako pojedinačno putovanje nosi te se sudjeluju na vlastitu odgovornost. Rizici koji isključuju odgovornost agencije uključuju ozljede, bolest ili smrt putnika. Putnik se slaže da agencija, njezini zaposlenici i vanjski suradnici nisu odgovorni za štetu na imovini putnika, za ozljede, bolesti ili smrt putnika koje nastanu u vezi s postupanjem putnika, također CMT ne odgovara za štetu koja bi nastala iz bilo kojeg razloga.

CMT na putovanju pruža, kada je izričito naznačeno, 24-satnu prisutnost ekipe prve pomoći koju čine mladi liječnici i studenti medicine. Prva pomoć koju pružaju članovi ove ekipe predstavlja laičku prvu pomoć, a ne stručnu medicinsku pomoć koja je dostupna putnicima samo u okviru zdravstvenih domova i bolnica. Članovi ekipe prve pomoći, koji nemaju licencu ili dozvolu za samostalno obavljanje liječničke službe, ne preporučuju putnicima korištenje lijekova namijenjenih samoliječenju, putnik bi trebao biti dovoljno upućen u samoliječenje. Ako se putnik sam odluči za samoliječenje, ekipa prve pomoći pruža mu takve lijekove za samoliječenje. Osnovne lijekove poput blagih analgetika, mišićnih relaksansa i antihistaminika može propisati samo liječnik koji je nadležan za pacijenta ili najbliži liječnik za vrijeme putovanja, koji ima potrebna ovlaštenja za samostalan rad. CMT osigurava pružanje odgovarajućih informacija o zdravstvenim uslugama na odredištu. Obradu rana, šivanje i primjenu lokalnih anestetika smije obavljati samo liječnik koji ima dozvolu za samostalno obavljanje liječničke djelatnosti. Svaki putnik dužan je upoznati se s detaljnim pravilima i zdravstvenim uputama ekipe prve pomoći, koje su dostupne u poslovnicama CMT-a, kod ovlaštenih agencija ili osoba, ili putem službene internetske stranice CMT-a. Smatra se da je putnik upoznat i suglasan s pravilima i uputama ekipe prve pomoći davanjem suglasnosti s ovim općim uvjetima.

12. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zračnog prijevoza, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), dok svaki dodatni kilogram putnik plaća sam, na licu mjesta, u odgovarajućoj valuti ili prema odredbama zračnog prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

CMT ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Putnik sam podnosi prijavu izgubljene ili oštećene prtljage prijevozniku ili objektu smještaja. Kod zračnog prijevoza, isključivo zračna tvrtka snosi odgovornost za prtljagu, prema propisima koji vrijede u međunarodnom zračnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage, putnik popunjava obrazac PIR (Property Irregularity Report) zračne tvrtke koja je obavila prijevoz i predaje ga predstavniku zračne tvrtke, a zadržava jedan primjerak za sebe. Na temelju obrasca, zračna tvrtka isplaćuje putniku odštetu prema propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. CMT ne odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata u prijevoznom sredstvu (na autobusu, vlaku, brodu, avionu) i u objektima smještaja (hotelske sobe, apartmani itd.).

13. REKLAMACIJE

Svaki putnik koji je sklopio ugovor o putovanju ima pravo na reklamaciju zbog neadekvatne usluge ili nesklada s ugovorom o putovanju. Putnik mora odmah na licu mjesta zabilježiti i upozoriti na nedostatke ili nepravilnosti voditelja putovanja ili predstavnika organizatora putovanja, koji organizira turistički aranžman putnika, neposrednog izvršitelja usluga ili ovlaštenu lokalnu agenciju. Ako se određena putnička usluga ne izvrši u skladu s ugovorom o putovanju, organizator putovanja treba otkloniti neskladnosti, osim ako to nije moguće ili bi to prouzročilo nerazmjerne troškove. Ako organizator putovanja ne otkloni neskladnosti, putnik može zahtijevati sniženje cijene i nadoknadu štete. Za reklamacije putnika vrijedi zakonski rok, pri čemu se uvijek uzima u obzir je li putnik odmah na licu mjesta upozorio na nepravilnost ili nedostatak.

U slučaju da bi se reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (npr. nedovoljna čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije upozorio na nedostatke na licu mjesta i nije obavijestio gore navedene osobe, smatra se da se putnik suglasio s pruženom uslugom i time je izgubio pravo na podnošenje kasnijih reklamacija zahtijevajući sniženje cijene usluge ili naknadu štete. Dok organizator ne pruži konačan odgovor na putnikov zahtjev za reklamaciju, putnik se odriče podnošenja pritužbe trećim osobama i nadležnim institucijama ili pružanja informacija medijima i drugim javnostima.

Zahtjev putnika mora biti potpisan, a može ga podnijeti svaki putnik u svoje ime ili pismeno ovlastiti treću osobu. Zahtjevi moraju biti poslani preporučenom poštom na adresu poslovnice agencije ili putem e-pošte na info@collegium.eu Putnik mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili potvrdu hotela, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe o stvarnom stanju na temelju kojeg putnik podnosi zahtjev.

Sukladno odredbama važećeg zakonodavstva, ograničava se iznos novčane naknade za nastalu štetu zbog nesklada s ugovorom na trostruki iznos ukupne cijene turističkog paketa, osim za naknadu štete za tjelesne ozljede.

14. OSIGURANJE

Cijene aranžmana, osim ako je drugačije naznačeno u programu, uključuju osiguranje od nezgode, ali ne uključuju zdravstveno osiguranje, što znači da putnici moraju sami osigurati zdravstveno osiguranje. Za putovanja u inozemstvo preporučujemo osiguranje zdravstvene pomoći u inozemstvu. Također, cijena aranžmana ne uključuje osiguranje rizika od otkaza putovanja, koje putnik može samostalno uplatiti pri prijavi. U slučaju smrti ili bolesti putnika ili bliskih srodnika, osiguravajuće društvo će na temelju odgovarajuće potvrde (liječničko uvjerenje, umrlica) nadoknaditi troškove otkaza putovanja. Opći uvjeti osiguravajućeg društva koje sklapa odgovarajuća osiguranja dostupni su na prodajnom mjestu.

CMT ne pruža nikakvu medicinsku pomoć. U slučaju da putnik nema dodatno zdravstveno osiguranje i tijekom putovanja treba hitnu medicinsku pomoć, dužan je sam snositi troškove koji nastaju zbog toga.

15.  TOČNOST PRIJEVOZNIKA

CMT zadržava pravo na promjenu rasporeda leta, vrste zrakoplova, prijevoznika i smjera leta (međuslijetanja, letovi preko drugih zračnih luka itd.) koji mogu nastati zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Također, moguće su kašnjenja koja najčešće proizlaze iz preopterećenosti zračnog prostora, štrajkova i lošeg vremena, na koje organizator nema utjecaja. Promjene navedene u prethodnom odlomku kod paketnih putnih aranžmana ne smatraju se promjenom programa putovanja, budući da su prvi i posljednji dan putovanja isključivo namijenjeni dolasku i odlasku na odredište i povezanim prijevozima, a ne odmoru.

U slučaju odbijanja ukrcavanja, otkazivanja leta ili značajnog kašnjenja zračnog prijevoza, putnik može, sukladno Uredbi (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcavanja, otkazivanja ili značajnog kašnjenja letova, tražiti naknadu od stvarnog zračnog prijevoznika (bilo putem veze putem internetske stranice zračnog prijevoznika ili putem specijaliziranih posrednika), čak i kada je takav let sastavni dio turističkog aranžmana. Nadoknada štete ili sniženje cijene koje potrošač primi temeljem Zakona o zaštiti potrošača i uredbi i međunarodnih konvencija međusobno se oduzimaju kako bi se spriječila prekomjerna isplata.

16. POSEBNI UVJETI ZA TURISTIČKE ANGAŽMANE

U slučaju da agencija ima posebne uvjete za određeni aranžman, ti uvjeti su objavljeni na službenoj web stranici CMT-a pod Općim uvjetima. Objavljeni posebni uvjeti vrijede za određene pojedinačno navedene turističke aranžmane u dijelu koji se razlikuje od Općih uvjeta, inače za te aranžmane vrijede Opći uvjeti ili odredbe u pojedinom programu, ako je tamo drugačije navedeno.

17. PUTOVANJE MALOLJETNIH OSOBA

Maloljetni putnici putuju s agencijom samo iznimno, ako je tako određeno u pojedinom programu. Ako je bilo koji od osoba koja putuje u inozemstvo u organizaciji CMT-a, u vrijeme putovanja mlađi od 18 godina, dužan je donijeti sa sobom pravilno ispunjeno potvrdu ili izjavu kojom roditelji ili skrbnici maloljetne osobe pristaju na to da maloljetna osoba putuje u organizaciji CMT-a na vlastitu odgovornost ili na odgovornost roditelja ili skrbnika. Ako maloljetna osoba nema tu potvrdu sa sobom, ne može putovati s CMT-om, a CMT zadržava pravo da je odbije prije polaska bez posebne odštete.

18. OSIGURAVANJE SIGURNOSTI PUTNIKA

Svaki putnik je dužan sam osigurati svoju sigurnost i izbjegavati sve postupke koji bi mogli ugroziti njegovu sigurnost ili sigurnost drugih. CMT na određenim putovanjima, kada je to izričito navedeno u programu, osigurava zaštitu putnika putem vanjskih suradnika koji se brinu i osiguravaju sigurnost. CMT nije odgovoran za način zaštite i rad svojih vanjskih suradnika, stoga putnik mora izravno uputiti sve zahtjeve koji se odnose na zaštitu sigurnosti sigurnosnoj službi koja osigurava sigurnost.

19. PRODAJA ULAZNICA

Kupnjom ulaznice putem CMT-a, kupac prihvaća kućna pravila događaja kao i uvjete suradnje između CMT-a i organizatora događaja. Ulaznica gubi važenje prilikom napuštanja mjesta događaja. Nepoštivanje kućnih pravila i zloupotreba ulaznice kažnjava se, a osoba se udaljava s događaja. U takvim slučajevima ulaznice nije moguće vratiti. U slučaju potpune ili djelomične otkazivanja ili odgode događaja, vrijede rokovi i uvjeti određenog organizatora događaja. Informacije o tome kupac ulaznice dobiva od organizatora ili na prodajnom mjestu gdje je ulaznicu kupio. CMT je samo posrednik u prodaji ulaznica i ne odgovara za povrat novca. Manje ili objektivno opravdane promjene u izvođenju ili programu su rezervirane. U slučaju otkazivanja, odgode događaja ili promjene izvođača, kupac ulaznice nema pravo na povrat troškova (npr. putovanja, hotela). Posjetitelj pri TV prijenosima daje neograničeno vrijeme snimanja bez zahtjeva za naknadu emitiranja od strane TV organizacije koja proizvodi film i snimila je posjetitelja tijekom ili u kontekstu događaja, te dopušta korištenje svih tehničkih sredstava za obradu filma.

Unos uređaja za snimanje zvuka i slike, osim mobilnih telefona, boca, čaša, limenki, palica, oružja, pirotehničkih sredstava i drugih predmeta navedenih u kućnim pravilima mjesta događaja, nije dopušten.

PREPRODAJA, KOPIRANJE ili BILO KOJI OBLIK ZLOUPOTREBE ULAZNICA NIJE DOZVOLJEN I KAZNENO JE DJELO!

Putnik mora čuvati ulaznicu najmanje do završetka događaja odnosno napuštanja mjesta događaja. Barkod na ulaznici je jedinstven i važi samo prilikom prvog skeniranja, svako daljnje kopiranje i prolazak nije moguć. Zamjena ulaznice u slučaju gubitka nije moguća.

Kupac ulaznice mora osigurati ulaznicu od neovlaštenog pristupa. CMT ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće probleme koji nastanu uslijed posredovanja, prijenosa informacija, kopiranja itd. Organizator zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe ne dopusti pristup nositeljima ulaznica s identičnim barkodom.

20. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

CMT D.O.O. čuva sve podatke o putnicima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) ili pripadajućim domaćim propisima o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).

Ovim putem želimo vas upoznati s politikom zaštite osobnih podataka u CMT D.O.O.. Ova politika privatnosti uređuje prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka koje CMT D.O.O. prikuplja od putnika, korisnika web stranica CMT D.O.O.. Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna, stoga vam zajedno s kvalitetnim sadržajem osiguravamo i vaše pravo da sami odlučujete o upotrebi vaših podataka.

Sadržaj:

 1. Voditelj zbirke osobnih podataka
 2. Kategorije osobnih podataka
 3. Svrhe obrade osobnih podataka
 4. Vrijeme pohrane
 5. Pravna osnova
 6. Zaštita osobnih podataka
 7. Prava korisnika
 8. Ugovorni izvršitelji i područje pohrane
 9. Upotreba kolačića
 10. Upute za upravljanje kolačićima u pojedinim preglednicima
 11. Pravna obavijest

1.Upravitelj zbirke osobnih podataka CMT D.O.O., Šmartinska cesta 152, Ljubljana. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka dostupna vam je na info@cmt.si.

2.Kategorije osobnih podataka Prikupljeni podaci putnika, koje je upravitelj prikupio u svrhu izvršenja ugovora i koje upravitelj zbirke osobnih podataka čuva, su sljedeći:

• e-mail adresa;

• ime i prezime te naslov ili spol;

• naziv tvrtke;

• fizička adresa;

• telefon;

• GSM;

• podaci o datumu rođenja;

• podaci o osobnom dokumentu;

• podaci o rezervaciji putovanja i mogućim dodatnim uslugama;

• podaci o platiocu putovanja, ako se razlikuju od podataka o putniku;

• podaci o plaćanju (vrsta plaćanja, podaci o plaćanju);

• eventualne napomene putnika ili posebni zahtjevi;

• prethodne upite, kupovine, računi, zahtjevi za podršku.

Prikupljeni podaci korisnika web stranice, koje upravitelj zbirke osobnih podataka čuva, su sljedeći:

• podaci o tome koje stranice je korisnik posjetio na portalu ili u kojoj je fazi procesa kupnje aranžmana;

• podaci koje korisnikov preglednik ili mobilni uređaj šalje, poput IP adrese korisnika, lokacijskih podataka, identifikatora uređaja (IMEI broj, MAC adresa), podaci o pregledniku, podaci o tome kako je putnik došao na web stranicu, operativni sustav;

• podaci iz kolačića i drugih načina pohrane podataka na korisnikovom terminalnom uređaju;

• vrijeme i trajanje posjeta;

• prethodni upiti, kupovine, računi, zahtjevi za podršku. Prikupljeni podaci korisnika e-novosti, koje upravitelj zbirke osobnih podataka čuva:

• e-mail adresa;

• koju poruke je korisnik otvorio i na koje veze je kliknuo u porukama;

• koje stranice je korisnik posjetio na portalu;

• prethodni upiti, kupovine, računi, zahtjevi za podršku;

• IP adrese korisnika;

• podaci iz kolačića i drugih načina pohrane podataka na korisnikovom terminalnom uređaju.

Prikupljeni podaci o telefonskim pozivima, e-mail porukama ili chatovima putem naših web stranica, koje upravitelj zbirke osobnih podataka čuva, su sljedeći:

• vaš broj telefona, e-mail adresa ili nadimak i IP adresa;

• sadržaj vaše poruke.

Prikupljeni podaci o sudionicima nagradnih igara i anketa, koje upravitelj zbirke osobnih podataka čuva, su sljedeći:

• ime;

• dob;

• e-mail adresa ili telefonski broj;

• podaci potrebni za provođenje nagradne igre ili ankete.

3. Svrha obrade osobnih podataka koje će upravitelj koristiti za podatke dobivene od putnika i korisnika web stranica su sljedeći:

• za izvršavanje ugovora;

• za komunikaciju u vezi s pretplatničkim ili (prethodnim) ugovornim odnosom;

• za provedbu nagradnih igara i anketa;

• za statističke i marketinške analize; praćenje klikova i otvaranja e-mailova te klikova na web stranici radi segmentacije i prilagođavanja sadržaja e-mailova;

• obavještavanje i slanje e-novosti, članaka i obavijesti o događajima putem e-pošte;

• izravni marketing i slanje ponuda putem SMS/MMS-a, e-pošte i obavijesnih poruka, klasične pošte, na web stranici i mobilnim aplikacijama te obavljanje telefonskih poziva;

• segmentacija, profiliranje i automatizirana obrada radi oblikovanja prilagođenih poruka i ponuda koje su relevantnije korisniku;

• prikazivanje prilagođenih oglasa na oglašivačkim platformama (Google i Facebook).

Prilikom slanja e-pošte, upravitelj bilježi otvaranje primljenih poruka pojedinaca i klikove na poveznice u primljenim porukama. Također, bilježe se pregledi i radnje na web stranici upravitelja. Za bolje i usmjereno slanje ponuda te prilagodbe poruka ili komunikacije, zabilježeni podaci se automatski obrađuju, analiziraju i ocjenjuje aktivnost te mjeri interes korisnika.

4. Vrijeme čuvanja podataka

Osobne podatke putnika čuvamo još pet (5) godina nakon završetka aranžmana (zastarjeli rok za ostvarivanje odštetne odgovornosti iz putovanja prema drugom stavku članka 352. Obligacijskog zakonika). Brisanje se provodi svake godine 1. srpnja za sve podatke koji bi trebali biti izbrisani u prethodnoj kalendarskoj godini.

Osobne podatke u drugim zbirkama čuvamo pet (5) godina od njihovog unosa, ili do prestanka postojanja zakonske osnove ili zakonitog interesa za njihovo daljnje čuvanje. Brisanje se provodi svake godine 1. srpnja za sve podatke koji bi trebali biti izbrisani u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ako se čuvanje temelji na privoli pojedinca, nakon povlačenja te privole, njegove osobne podatke učinkovito i trajno brišemo u roku od 15 dana.

5. Pravne osnove

Smatra se da putnik, potpisivanjem ugovora, pristaje na korištenje svojih osobnih podataka koje je naveo u prijavnici, s ciljem ispunjavanja ugovornih obveza i prava, te za komunikaciju s putnikom u vezi ugovornog ili pre-ugovornog odnosa. U slučaju da putnik kao plaćatelj naručuje putovanje i za druge putnike, smatra se da je prethodno dobio suglasnost drugih putnika za obradu njihovih osobnih podataka u te svrhe.

Također se smatra da putnik, potpisivanjem ugovora, pristaje na korištenje podataka iz prijavnice u svrhu izravnog marketinga (obavještavanje o ponudi upravitelja i njegovih poslovnih partnera), segmentacije kupaca, statističke obrade i istraživanja tržišta. Suglasnost vrijedi do opoziva, koji putnik može dati osobno kod upravitelja, telefonom, poštom ili e-poštom. Ako putnik izričito ne želi obradu podataka u te svrhe, to može navesti kao napomenu u prijavnici za putovanje.

Izravni marketing ponuda upravitelja putem e-pošte dopušten je i temelji se na članku 72. Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) ili članku 158. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1). Obavijesti se šalju periodično i jasno su označene kao takve. Primatelju se u svakoj poruci pruža jasna i izričita mogućnost da besplatno i jednostavno odbije daljnje primanje poruka.

Izravni marketing, segmentacija kupaca na temelju njihovih prethodnih kupovina ili izraženog interesa za kupnju te provođenje statističkih obrada i istraživanja tržišta dopušteni su i jer su potrebni za postizanje zakonitih interesa koje upravitelj ima. Upravitelj kao i svako drugo poduzeće nastoji ponuditi svojim klijentima ili potencijalnim klijentima bolje i ciljanije ponude te ih time potaknuti na naručivanje novih ili dodatnih usluga. U tu svrhu prikuplja podatke o korištenju svoje web stranice, e-pošti ili drugih vrsta poruka. Upravitelj uočava da je takva praksa uobičajena i kod drugih poduzeća u istoj branši ili šire, istovremeno ne primjećuje da ju je državni nadzorni organ značajno ograničavao ili zabranjivao (barem prema godišnjem izvješću državnog nadzornog organa ili njegovim priopćenjima za javnost). Upravitelj također ističe da pojedinci imaju značajne mogućnosti da putem odgovarajućih postavki u svojim profilima kod oglašivačkih posrednika (Google, Facebook) adekvatno ograniče mogućnosti korištenja svojih podataka u svrhu izravnog marketinga. Stoga upravitelj ocjenjuje da pri takvim aktivnostima ne dolazi do situacije u kojoj bi nadmašili zakonite interese u cilju pružanja što bolje usluge, nadvladavajući interese ili temeljna prava i slobode osobe na koje se osobni podaci odnose.

6. Zaštita osobnih podataka

Upravitelj će čuvati prikupljene podatke sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka i u skladu sa svojim internim aktima. Osigurat će odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu.

Upravitelj neće prenositi ili otkrivati prikupljene podatke trećim osobama, osim ako je to potrebno za izvršenje aranžmana (npr. davatelju turističkih usluga, kako je navedeno u nastavku u točki o ugovornoj obradi), za ispunjenje sudskog naloga ili sličnog zahtjeva nadležnih tijela, ili za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva upravitelja.

7. Prava korisnika

Sukladno odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), upravitelj osobnih podataka mora na zahtjev pojedinca:

 • Potvrditi obrađuju li se podaci koji se odnose na njega i omogućiti mu pristup njegovim osobnim podacima;
 • Pružiti mogućnost ispravljanja ili dopunjavanja osobnih podataka;
 • Pružiti mogućnost djelomičnog ili potpunog brisanja osobnih podataka kada osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, kao i u određenim drugim slučajevima, te mogućnost prigovora kada se osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa upravitelja;
 • Pružiti mogućnost privremenog ograničavanja obrade osobnih podataka u određenim slučajevima;
 • Pružiti mogućnost djelomičnog ili potpunog povlačenja privole za obradu osobnih podataka. Rukovatelj će uzeti u obzir vašu želju za opozivom i najkasnije u roku od 15 dana izbrisati vaše osobne podatke kada ne postoji druga pravna osnova za obradu.

Prava navedena u gornjem popisu pojedinac može ostvariti tako da nam piše na adresu CMT d.o.o., Šmartinska cesta 152, ili putem e-pošte na adresu info@cmt.si. U svom zahtjevu mora navesti svoje identifikacijske podatke, sadržaj zahtjeva i obrazloženje zahtjeva. Odgovor će biti dostavljen u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva. Taj rok se može, ako je potrebno, produžiti za najviše dva dodatna mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Svaka osoba ima pravo uložiti pisanu prigovor upravitelju podataka na adresu CMT d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana ili podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Informacijski centar, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si), ako smatra da su joj povrijeđena bilo koja prava o zaštiti njezinih osobnih podataka.

Svaki korisnik ima mogućnost jednostavno odjaviti primanje poruka jednim klikom u podnožju primljene e-mail poruke ili poslati e-poštu s odjavom na adresu info@cmt.si ili odgovoriti na konkretan primljeni e-mail.

8. Ugovorni procesi i skladišni prostor

Upravitelj osobnih podataka također prenosi prikupljene osobne podatke putnika svojim ugovornim obraditeljima, koji mogu obrađivati podatke isključivo u okviru upraviteljevih uputa i ovlasti te su ugovorom s upraviteljem obvezani osigurati odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka za:

• izvršenje pojedinačne usluge turističkog angažmana;

• vođenje podataka o klijentima (CRM),

• sustav e-poštanskog marketinga,

• sustav za marketinšku automatizaciju.

Kolekcije osobnih podataka pružatelj čuva na području Europske unije i ne prenosi ih u treće zemlje. Upravitelj može prenijeti osobne podatke digitalnim oglašivačkim platformama (Google, Facebook, LinkedIn i slično) i koristiti njihove kolačiće koji omogućuju upravitelju stvaranje preciznijih segmenata, prikazivanje ciljanih oglasa i ponovno targetiranje. Na taj način korisnik dobiva relevantnije oglase na tim platformama od strane upravitelja. Pri tome se podaci mogu izvesti izvan Europske unije obraditeljima prema ugovoru.

9. Korištenje kolačića

Kao korisnici web stranica, slažete se da vam se u računalo učitavaju kolačići (eng. cookies) radi osiguravanja funkcionalnosti svih značajki web stranice, web analitike i naprednog oglašavanja. Učitavaju se sljedeći kolačići:

 • Google Analytics kolačići u svrhu analitike;
 • Facebook kolačići za remarketing i oglašavanje;
 • Google kolačići za remarketing i oglašavanje;

Kolačići alata za automatizaciju marketinga za praćenje aktivnosti korisnika na web stranici. Kolačići omogućuju prilagodbu određenog sadržaja ili funkcija aplikacije za određenog posjetitelja na temelju njegovih odabira, preferencija ili karakteristika njegovog terminalnog uređaja. Kolačići u svrhu analitike omogućuju kontinuirano poboljšanje web stranice.

10.Upute za upravljanje kolačićima u pojedinim preglednicima:

 • Google Chrome: U postavkama preglednika, odaberite “Postavke” > “Napredno” > “Sadržaj web stranica” > “Kolačići”. Ovdje možete upravljati postavkama kolačića.
 • Internet Explorer: U alatnoj traci odaberite “Alati” > “Internetske opcije” > “Privatnost”. Tu možete prilagoditi postavke kolačića.
 • Safari: U izborniku odaberite “Safari” > “Postavke” > “Privatnost”. Ovdje možete upravljati postavkama kolačića.
 • Firefox: U izborniku odaberite “Opcije” > “Privatnost i sigurnost”. U odjeljku “Povijest” pronaći ćete postavke kolačića.
 • Opera: U izborniku odaberite “Postavke” > “Napredno” > “Sigurnost” > “Kolačići”. Ovdje možete upravljati postavkama kolačića.

11.Pravno obavijest:

Sve sadržaje objavljene na web stranicama CMT d.o.o. su vlasništvo tvrtke CMT d.o.o. Bez odobrenja tvrtke CMT d.o.o., nije dopušteno kopiranje, reprodukcija niti distribucija na bilo koji drugi način. CMT d.o.o. nije odgovoran za eventualne probleme u vezi s radom web stranice. CMT d.o.o. zadržava pravo na eventualne pogreške i promjene sadržaja objavljenih na web stranicama CMT d.o.o.

21. POSEBNE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Izvadci prema Zakonu o zaštiti potrošača (Zakon o zaštiti potrošača), koji se odnose na organizaciju turističkih aranžmana:

Primjena: ZPP se odnosi isključivo na potrošače.

Opseg primjene: ZPP se odnosi isključivo na paketne turističke aranžmane, a ne na druge turističke usluge.

Rok: Mogućnost otkazivanja putovanja zbog nedovoljnog broja prijavljenih sudionika: obavijest putnicima najkasnije 7 dana prije polaska.

Povećanje cijene: samo zbog promjena cijene goriva, tarifa, tečajeva, taksi, pristojbi – putnik mora biti obaviješten najmanje 20 dana prije polaska, mogućnost raskida ugovora od strane putnika ako je povećanje veće od 8% vrijednosti aranžmana.

Rok za reklamaciju: 2 godine od pojave neusklađenosti s ugovorom.

Promjena rezervacije prema želji putnika: manje od 9 dana prije polaska promjene nisu moguće i svaka promjena se smatra raskidom ugovora, ako strane postignu sporazum o bilo kakvoj promjeni, naplaćuje se administrativna naknada za promjenu u iznosu od 30,00 eura.

22. INSOLVENTNOST I ZAŠTITA U SLUČAJU LIKVIDNNIH PROBLEMA AGENCIJE

CMT će omogućiti putnicima povratak kući u slučaju da pružatelj putovanja postane nesolventan tijekom putovanja. U slučaju neizbježnih okolnosti poput terorističkih napada ili prirodnih katastrofa, CMT će osigurati smještaj putnicima sličnog standarda kao što je bio smještaj na putovanju. Organizator će putnicima nadoknaditi troškove do maksimalno tri noćenja. Ova odredba vrijedi samo u slučajevima kada povratak kući nije moguć u pravodobnom roku. Ograničenje troškova ne primjenjuje se na osobe s ograničenom pokretljivošću, uključujući prateće osobe, trudnice i maloljetnike bez pratnje, te osobe koje trebaju posebnu medicinsku pomoć, ako je organizator putovanja obaviješten o njihovim posebnim potrebama najmanje 48 sati prije početka turističkog paketa.

CMT kao organizator putovanja osigurava jamstvo za povrat svih uplata koje su izvršene od strane putnika ili u njegovo ime, ako pojedine putne usluge nisu izvršene zbog likvidacijskih problema CMT-a. U slučaju da likvidacijski problemi agencije utječu na izvršenje putovanja ili aranžmana koji je već započeo, jamstvo uključuje i besplatno osiguravanje povratka putnika i financiranje smještaja prije povratka, ako je to potrebno.

 • Informacije o važećem Garantnom pismu za osiguranje likvidacijskih problema organizatora putovanja i asistencijskoj usluzi sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ZVPot-H:
 • Podaci o važećem Garantnom pismu za osiguranje likvidacijskih problema organizatora putovanja i tvrtki koje omogućuju povezane putne aranžmane:
 • Broj Garantnog pisma i datum izdavanja: TK49901819056 od 30.11.2022.
 • Izdavatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
 • Predmet osiguravajućeg jamstva: jamstvo za povrat svih uplata koje su izvršene od strane potrošača ili u njegovo ime, ako pojedine putne usluge nisu izvršene zbog likvidacijskih problema organizatora putovanja.

Podaci o asistencijskom centru u Zavarovalnici Triglav, d.d., koji pruža potrošačima asistencijsku uslugu u slučaju likvidacijskih problema organizatora putovanja. Likvidacijski problemi, sukladno važećem zakonodavstvu, nastaju kada je organizator putovanja nesposoban pravovremeno ispunjavati ugovorene obveze. U tom slučaju, potrošač poziva organizatora putovanja da u roku od 48 sati osigura ispunjenje ugovornih obveza i pruži odgovarajući dokaz. Ako obveze nisu ispunjene nakon isteka tog roka, potrošač kontaktira asistencijski centar koji u roku od dodatnih 72 sata osigurava povrat troškova sukladno jamstvu iz važećeg Garantnog pisma za osiguranje likvidacijskih problema.

Kontakt adresa: Zavarovalnica Triglav, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Odjel za odnose s klijentima, Centar za asistenciju. Telefonski broj: 080 2864, za pozive iz inozemstva: +386 2 222 2864.

23. ZAVRŠNE ODREDBE

U svim cijenama u programima CMT-a uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV). Vaučeri koje CMT izdaje u promotivne svrhe mogu se iskoristiti isključivo prema redovnim prodajnim cijenama, osim ako je na vaučeru drugačije naznačeno. CMT nije odgovoran za postupke i štetu koju putnici mogu uzrokovati tijekom putovanja. Putnik potvrđuje da prihvaća rizike vezane uz sudjelovanje u putovanjima ili događajima koje organizira CMT, turistička agencija d.o.o., i stoga neće podnijeti bilo kakve zahtjeve za naknadu štete protiv organizatora. Putnik također pristaje na to da organizator može objaviti podatke, fotografije, snimke i izjave u medijima bez ikakve naknade. Organizator će obrađivati osobne podatke prijavitelja u skladu s zakonodavstvom i politikom privatnosti. U slučaju spora između stranaka, nadležan je sud u Ljubljani za njihovo rješavanje. CMT nije odgovoran za eventualne pogreške u propagandnom materijalu (katalozi, letci i web stranice). Ovi opći uvjeti prestaju vrijediti s objavom ovih općih uvjeta.

U Ljubljani, 1.9.2019.

Posljednje ažuriranje: 1.1.2023.